Grupp unga som sitter i soffa

Forskning och utveckling

Vi forskar för att främja munhälsan, minska sjukdom och minimera komplikationer till följd av behandling. Forskningen är viktig för att kunna utveckla framtidens tandvård och folkhälsoarbete.

Unika förutsättningar för forskning

Med en kundbas på nära 500 000 personer och vårt lagarbete mellan allmän- och specialisttandvård, har vi unika förutsättningar för att bedriva patientnära forskning och utveckling.

Våra forskande medarbetare har tillsammans publicerat mer än 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Satsning på forskning

Varje år investerar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt. Stödet går bland annat till studier om olika behandlingsmetoder, ny teknik vid behandling samt sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa.

Aktuella forskningsprojekt

Vi har idag ett tjugotal spännande forskningsprojekt igång inom områdena käksmärta, att förebygga kariesskador och implantat. Vi bedriver också forskningsprojekt om tandlossning och protetik.

I forskningen samarbetar kliniker inom Folktandvården Skåne med universitet och högskolor i både Sverige och världen.

Prioriterade forskningsområden

  • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder
    Området handlar om vad som ger och under-håller hälsa samt åtgärder för att förhindra eller minska utveckling av oral sjukdom. Som exempel på projekt kan nämnas Granntandsstudien, i vilken målet är att se om en metod för att skydda den intilliggande tanden, när tandläkaren borrar i en tand, fungerar i den kliniska situationen. Studien startade 2012 och under 2017 har insamling av baslinjedata och rekrytering av patienter slutförts. Studien involverar 26 kliniker och 500 patienter inom Folktandvården Skåne och beräknas vara klar 2022.
  • Koppling mellan oral hälsa och allmän hälsa
    Detta forskningsområde är inriktat på att studera hur miljön och vävnader i munnen kan reflektera sjukdomar i övriga kroppen och hur sjukdomar i munnen kan påverka den allmänna hälsan. Under åren 2017-2019 beviljades en forskande medarbetare anslag från OFRS, Odontologisk Forskning i Region Skåne, för sitt KOL-projekt. Studien undersöker hur bakterier i munnen kan påverka prognosen för behandling av lungsjukdom. Förhoppningen är att projektet bidrar till att tandvården kan underlätta för individer med lungsjukdomen KOL.
  • Diagnostik och behandlingsforskning
    Inom detta område fokuserar forskningen på att utvärdera metoder för diagnostik samt behandling av tillstånd i munhålan, så som tandluckor, bettavvikelser, käkmuskelsmärta, karies och parodontit. Under 2020 disputerade en av Folktandvården Skånes forskarstuderande inom implantatbehandling. I avhandlingen undersöktes om valet av metod kan påverka implantatets hållbarhet. Utifrån de utvärderade metoderna konstaterades att det inte är metodiken, utan snarare ett korrekt utförande som är avgörande för implantatets hållbarhet.

Doktorandtjänster

För att bredda karriärmöjligheter och stärka vår kompetens har doktorandtjänster inrättats.

FoU-medel

Du som jobbar hos oss har möjlighet att söka forsknings- och utvecklingsmedel till projekt.