Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

På Folktandvården Skånes webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator.

Upphandlingar

Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal.

Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i huvudsak följande kanaler:

  • Upphandlingar i egen regi
  • Region Skånes upphandlingsverksamhet
  • SKL Kommentus Inköpscentral

Upphandlingar inom dentalområdet genomför vi själva, medan vi nyttjar Region Skånes avtal för områden som är gemensamma för regionens verksamheter. Folktandvården Skånes upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och försörjningslagen (LUF), som båda bygger på EU-lagstiftning.

Våra avtal och upphandlingar

Du hittar våra befintliga avtal i Region Skånes och vår egen avtalskatalog.

Vi annonserar våra upphandlingar, marknadsundersökningar och inbjudningar till hearings här.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta info.inkop@folktandvardenskane.se.

Antal träffar: 14

Publicerad Upphandling Sista anbudsdag
2019-10-22 RFI - Förmedling av språktolktjänster Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras. När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen. Sista dagen för synpunkter är 2019-10-31. Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras. Upphandlingen avser förmedling av språktolk, omfattningen framgår av Kravspecifikationen. Typer av tolkning som upphandlingen omfattar: Kontakttolkning. Förbeställd telefon- och videotolkning. On-demand tolkning via telefon. On-demand tolkning för 1177 via telefon. On-demand tolkning via app för smartphone. 2019-10-31 Svarstiden utgått
2019-10-22 RFI avseende Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande Digitalt systemstöd för hantering av tandtekniska produkter. 2019-11-11 Svarstiden utgått
2019-10-16 Ramavtal säkerhetstekniska installationer Upphandling av ramavtal gällande säkerhetstekniska installationer samt service av anläggningar i externt förhyrda lokaler. Det är framförallt verksamhet som tandvård, primärvård och psykiatri som bedrivs i lokalerna. 2019-11-13 Anbudstiden utgått
2019-11-08 RFI avseende Tandtekniska tjänster Observera att detta är en RFI; Request for information (Begäran om information) där Folktandvården Skåne AB önskar information från potentiella anbudsgivare gällande TANDTEKNISKA TJÄNSTER. Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området. Syftet med denna förfrågan är enbart att ge Folktandvården Skåne AB fördjupad information om vad marknaden har att erbjuda inom området. Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och därför inget som förpliktigar Folktandvården Skåne AB till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna förpliktar inte svarslämnaren av information i något avseende. Folktandvården Skåne AB har inte heller för avsikt att lämna ersättning för det arbete som kan bli resultatet av denna marknadsundersökning. 2019-11-22 Anbudstiden utgått
2019-11-24 Profilprodukter och gåvor Profilprodukter, gåvor Profilprodukter och gåvor Profilprodukter och gåvor 2020-01-08 Anbudstiden utgått
2019-12-22 RFI nr 2 Tandtekniska tjänster RFI med förfrågan att återkoppla synpunkter på utformning och innehåll i prisformulär. RFI avseende möjlighet att inkomma med synpunkter på innehåll och utformning av prisformulär. 2020-01-15 Anbudstiden utgått
2019-12-12 Cateringtjänster Leendecentralen Folktandvården Region Skåne är i behov av ett ramavtal för cateringtjänster då det gamla avtalet löper ut. 2020-01-20 Anbudstiden utgått
2019-12-13 Virtuell lärandemiljö med fokus på odontologi Uppdraget avser utveckling, leverans, support, drift och underhåll, hosting och lagring samt anpassning och vidareutveckling av en virtuell lärandemiljö för vidareutbildning av personal. Leverantören ska även tillhandahålla utbildningsmaterial via plattformen i form av bl.a. kliniska instruktionsfilmer, webinarier, föreläsningar, artiklar och livestreamade behandlingar. Därutöver ska leverantören administrera och certifiera utbildningspoäng ADA CE points eller AGD CE points. 2020-01-20 Anbudstiden utgått
2019-12-05 Autoklaver (bänkmodell) Folktandvården Skåne har behov av ett ramavtal för köp av autoklaver. 2020-01-23 Imorgon
2019-12-05 Diskdesinfektor Folktandvården Skåne har behov av ett ramavtal för diskdesinfektorer till cirka 70 tandvårdskliniker i Skåne. 2020-01-23 Imorgon