Logotype för print
1 februari, 2017

Förändringskraften och trivseln ökar inom Folktandvården Skåne

Allt fler medarbetare inom Folktandvården Skånes trivs på sitt arbete och känner sig delaktiga i företagets utveckling. Det visar den senaste medarbetarundersökningen.

Folktandvården Skånes medarbetarer på klinik- Årets utfall är fantastiskt. Vi har i tidigare mätningar haft väldigt goda resultat och fortsätter röra oss i positiv riktning inom de allra flesta områden, konstaterar Agneta Viterius, HR-chef i Folktandvården Skåne.

Undersökningen genomfördes i november 2016 och hela 89 procent av de drygt 1400 anställda svarade. I undersökningen får Folktandvården Skåne ett index på 77,2 på en skala 1-100 där 70 visar på stark förändrings- och utvecklingskraft.

- I Folktandvården Skåne arbetar vi mot tydliga mål och det finns stora förutsättningar för hög delaktighet. Jag tror att detta är en bidragande faktor till den starka förändringskraften. Vi utgår från en väl genomarbetad affärsplan med strategier för framtiden, vilket bidrar till ett tydligt ledarskap och en möjlighet för medarbetarna att bidra i en gemensam riktning, säger Marika Qvist, vd för Folktandvården Skåne.

- Resultatet av enkäten visar att vi når över riktvärdena inom nästan alla våra förbättringsområden. Särskilt goda resultat fick områdena gott ledarskap, målkvalitet, effektivitet och socialt klimat. Detta visar sammantaget på en mycket god arbetsmiljö, säger Agneta Viterius.

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år för att få en uppfattning om hur medarbetarna upplever sitt arbete, sin arbetsplats och Folktandvården Skåne som arbetsgivare.

- Den senaste undersökningen visar på att det finns en stark vilja och ett engagemang hos kollegorna att vara med och bidra till Folktandvården Skånes framtid. Folktandvården Skåne är en välfungerande verksamhet och ekonomin är god vilket jag ser som ett direkt resultat av att kollegorna trivs och mår bra i sitt arbete, berättar Marika Qvist.

Även företaget Springlife, som genomfört medarbetarenkäten, bedömer Folktandvården Skånes resultat som mycket starkt.

- Det faktum att Folktandvården Skåne ligger på en toppnivå inom samtliga förbättringsområden och prestationsnivå, där man antingen bibehållit en god nivå sedan den senaste mätningen 2014, eller till och med har ökat, tyder på att man har arbetat mycket bra med det systematiska förbättringsarbetet, säger Tomas Huhtapalo, COO på Springlife.