Logotype för print
12 januari, 2017

Tio år med unik tandvård för barn och unga

I Skåne finns landets enda specialistteam för att ta hand om barn och ungdomar med allvarliga problem i munnen som gör det svårt för dem att tala eller till och med att munandas. Mer än tio års framgångsrikt arbete har givit ett stort antal unga ökad livskvalitet.

Oralmotoriskt team- För många är munnen ett känsligt område men det finns mycket som går att förbättra, förklarar Margareta Borgström, specialisttandläkare och en av aktörerna i Folktandvården Skånes så kallade OMO-team.

I lokalerna på Spårvägsgatan i Malmö, som ligger ett stenkast ifrån sjukhuset, pågår ett mycket unikt samarbete mellan Folktandvården Skåne, barn- och ungdomshabiliteringen och logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, SUS.

En fredag i månaden samlas specialister på barn och unga med olika oralmotoriska problem, OMO, i mottagningens lokaler för ett gemensamt uppdrag. Förutom Margareta Borgström är det Lottie Lejerstedt, specialisttandläkare, Linda Fridholm, logoped barn- och ungdomshabiliteringen Trelleborg, Maria Sporre från sjukhusets logopedmottagning samt OMO-koordinator Shkelzen Ahma.

Med yrkeskännedom och erfarenhet tar de emot barn och ungdomar som blivit remitterade från främst andra tandläkare, logopeder eller barn- och ungdomshabilitering för utredning av olika oralmotoriska problem. Ofta innebär problemen stora svårigheter med att tala, munandas, tugga, gapa eller med salivläckage.

Tillsammans går teamet igenom situationen och gör gemensamma bedömningar med utgångspunkt i respektive kompetens.

- Detta är vår styrka. Vi kommer från olika delar av vården och med olika ögon men med ett enda gemensamt mål: att bedöma helheten och hitta den bästa lösningen för patienten, förklarar Linda Fridholm.

Arbetet startar dock långt innan man möts i undersökningsrummet. Alla inblandade får i förväg utförlig information av OMO-koordinatorn. I remisser och journaler finns beskrivningar av orsaken till besöket och arbetet börjar direkt i väntrummet.

- Där ser man omedelbart saker som rörlighet och förmåga att uttrycka sig, vilket är utgångspunkten för vår behandling, berättar Margareta Borgström.

När patienten väl är på plats i stolen, arbetar alla koncentrerat med en och samma person. OMO-teamet är vant att snabbt bolla idéer och reflektioner mellan sig.

- Under tiden som tandläkarundersökningen görs, studerar vi övriga saker som har betydelse för hur vi går vidare, säger Linda Fridholm.

- Det finns många faktorer att ta hänsyn till och varje lösning ska självklart vara helt individanpassad, säger Maria Sporre.

- Vi gör en helhetsbedömning av bettstatus, ansikts- och munmotorik. Utifrån detta gör vi upp en behandlingsplan, förklarar Margareta Borgström.

Efter många års samarbete känner teammedlemmarna varandra väl och utnyttjar gruppens samlade tvärvetenskapliga kunskap. Drivkraften är att göra en skillnad för barn och ungdomar och öka deras livskvalité. Ett arbete som oftast inte blir färdigt med enstaka besök hos OMO-teamet.

Huvuddelen av patienterna har sina rötter i Malmös närområde även om en del blivit remitterade från landstingen i Småland och Blekinge. OMO-teamets verksamhet är dock så ovanlig, sannolikt unik för Sverige, att den inte riktigt nått ut.

- Det är givetvis synd eftersom vi vet att vårt arbete betyder mycket för barnen, ungdomarna och deras vårdnadshavare, säger Lottie Lejerstedt.

- Vi vill sprida kunskapen om att vi finns. Såväl små som stora behandlingsresultat ökar livskvaliteten för dessa barn och ungdomar och vi drivs av övertygelsen om att kunna göra skillnad genom vår insats.