Logotype för print
18 oktober, 2016

Forskning: Ersätta kindtänder eller inte?

Tandläkares vilja att spara och bevara samtliga tänder är stark men med tio tandpar kan tuggfunktionen fortfarande vara acceptabel. Eva-Karin Korduner, specialisttandläkare på protetik i Folktandvården Skåne, har i sin avhandling undersökt vad allmäntandläkares attityder är till en så kallad förkortad tandbåge.

Ett av de mest använda måtten på tandhälsa är antalet tänder. Hur många och vilka tänder som behövs för att man ska kunna tugga bra och vara nöjd med sitt utseende är dock omdiskuterat.

Den förkortade tandbågen, en behandingsstrategi

Behandlingsstrategin Den förkortade tandbågen, på engelska shortened dental arch concept (SDA concept), är en behandlingsmodell framförallt för äldre patienter som utvecklades i början på 80-talet i Holland. Konceptet innebär att tänder bara ska ersättas när det finns ett uttalat behov hos patienten.

Kliniska studier visade att ett bevarande av tio tandpar som har kontakt vid sammanbitning men där kindtänderna saknas ändå kan innebära att patienten har en acceptabel tuggfunktion. Kindtänder ska också bevaras men i de fall där det inte är möjligt, till exempel på grund av grava tandsjukdomar där oftast kindtänderna drabbas först, kan en förkortad tandbåge vara ett alternativ.

Tidigare undersökningar har också visat att tuggförmågan hos många inte förbättrades med avtagbara proteser som ersatte de förlorade kindtänderna. Konceptet har också tidigare använts som motivering till begränsningar i tandvårdsförsäkringen. Alla tandläkare känner till den förkortade tandbågen men frågan är hur stor kunskapen om SDA-konceptet är och hur det används i praktiken.

Allmäntandläkares attityder till en förkortad tandbåge

Med enkät och intervjuer undersökte Eva-Karin Korduner svenska allmäntandläkares attityder till konceptet den förkortade tandbågen och vilka faktorer som påverkar deras beslut i de fall där kindtänder behöver tas bort och därmed resulterar i en förkortad tandbåge

Resultaten från enkäten visade att svenska allmäntandläkare generellt hade en positiv attityd till konceptet och de tyckte inte det fanns större risker med en förkortad tandbåge. Det var stora variationer mellan de olika tandläkarnas svar och för att ta reda på vad variationen berodde på gjorde jag också djupintervjuer där elva utvalda allmäntandläkare fick titta på två patientfall.

Intervjuerna visade att man i dessa patientfall lade stor vikt på att bevara kindtänderna och att konceptet förkortad tandbåge inte användes i behandlingen. Tandläkarna kände inte heller till innebörden av SDA-konceptet.

Viktigt med god kunskap av konceptet Den förkortade tandbågen

- Konceptet den förkortade tandbågen kan vara speciellt lämpat inom äldretandvården, eftersom många äldre inte orkar med en tidskrävande och omfattande behandling, som en behandling av de bakre tänderna kan innebära. I den äldre åldersgruppen, där patienterna ofta är muntorra, kan ett reducerat bett med egna tänder, vara mer komfortabelt än ett bett där förlorade tänder ersatts med t.ex. avtagbar delprotes, säger Eva-Karin Kordunder.

- Med tanke på att vi framöver kommer att ha fler äldre patienter som har kvar fler av sina egna tänder, kommer vårdbehovet för denna patientgrupp att öka markant i framtiden. Då kan det vara extra nödvändigt att ha god kunskap om konceptet den förkortade tandbågen, berättar Eva-Karin.