Logotype för print
26 oktober, 2017

Stipendium till tandläkare Louise Westerlund i Ängelholm

Examensarbetet om kostnadseffektiviteten för preventiva metoder inom tandvården belönas med ett stipendium på 25 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Det finns gott om studier som utvärderar hur effektiva olika behandlingar är på att förebygga problem med munhälsan. Däremot har få jämfört samma metoder ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Det här kunskapsgapet fångade för ett par år sedan dåvarande tandläkarstudenterna Louise Westerlunds och Anna Simonssons uppmärksamhet.

Den senaste större metastudien var en mer än femton år gammal rapport från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). Mycket har hänt inom området sedan dess och rapporten hade dessutom inte inkluderat alla preventiva metoder. När det blev dags att skriva masteruppsats bestämde sig därför Louise, som idag arbetar som tandläkare på Folktandvården Skåne i Ängelholm, och Anna, numera tandläkare på Folktandvården i Värnamo, att genomföra en egen systematisk litteraturöversikt.

– Kostnadseffektiviteten är en viktig fråga vid valet av metod, säger Louise. Vi vet redan hur väl de preventiva metoderna fungerar, men det räcker inte hela vägen för att bedöma var vi ska lägga våra resurser.

Ingen generell slutsats

Förra våren lades examensarbetet fram vid tandvårdshögskolan i Malmö. Trots det mer omfattande underlaget visade det sig likt SBU-rapporten vara omöjligt att dra någon generell slutsats. Metodologin skiljde sig stort mellan studierna som utgjorde underlaget för analysen. De var också genomförda under väldigt olika förutsättningar. Resultaten påverkas till exempel kraftigt av variationen i fluorhalt i olika länders dricksvatten. Att det inte går att dra en generell slutsats pekar på en brist i den befintliga forskningen.

– Studien ger insikten att det måste genomföras betydligt fler studier på området, säger Louise. Vi måste också fokusera på fler behandlingar än de kariesförebyggande, som idag dominerar.

Belönas med stipendium

Louise WesterlundDet välgjorda examensarbetet belönades i juni med ett stipendium på 25 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne. Stipendiet kommer att delas ut på Malmö högskolas årshögtid den 20 oktober.

– Det hade gått mer än ett år sedan vi skrev uppsatsen, så vi var inte alls beredd på att få stipendiet, säger Louise. Vi blev superglada. Det var mycket slit men absolut värt det.

Stipendiet har inte bara inneburit en ekonomisk bonus, utan väckt tankar om fortsatt forskning till liv.

– Att forska var ingenting som jag hade tänkt särskilt mycket på tidigare, säger Louise. Men efter att ha fått stipendiet blir man ju betydligt mer motiverad, så det är förhoppningen på sikt.

Läs uppsatsen, som heter "Economic evaluation of preventive methods used in dentistry – a systematic review", på Malmö högskolas hemsida.